วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สาขาชุมชนห้วยขวาง ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยสาขา ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่อสนองความต้องการของรัฐบาล ในด้านกำลังคนสำหรับพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ผู้เรียนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณห้วยขวาง สามารถเข้าฝึกอาชีพได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล โดยตั้งอยู่ที่อาคารการเคหะแห่งชาติ แฟลตที่ 6 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สาขาชุมชนห้วยขวาง เปิดทำการสอนวิชาชีพระยะสั้น 5 แผนกวิชาด้วยกัน ได้แก่

1. แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
2. แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
3. แผนกวิชาช่างเสริมสวย-ตัดผม
4. แผนกวิชาเลขานุการ
5. แผนกวิชาอาหาร-ขนมกำลังรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 78 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ทุกวัน เปิดเรียนวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 (บางสาขาวิชาอาจเปิดเรียนไม่ตรงกัน โปรดดูรายละเอียดของแต่ละรายวิชาที่สมัครด้วย

 

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา (จบ ป. 4 ขึ้นไป)
4. ค่าสมัครเรียน (ดูรายละเอียด)

 
เรียน จันทร์ - ศุกร์ มี 3 รอบการเรียน คือ

รอบเช้า
รอบบ่าย
รอบค่ำ

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
17.00 - 20.00 น.