1.

พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษเบื้องต้น (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
  ศึกษาหลักการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษเบื้องต้น ท่านั่งที่ถูกวิธี การพิมพ์สัมผัส การพิมพ์จับเวลาและการคิดคำเฉลี่ย การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ การพิมพ์หนังสือราชการ และจดหมายธุรกิจ การใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

2.

พิมพ์ดีดไฟฟ้าขั้นปฏิบัติงาน (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และการดูแลรักษา การใช้คำสั่งพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ การสร้างไฟล์ฟอร์ม เก็บบันทึกข้อมูล การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ การเก็บข้อมูลหนังสือราชการ รายงาน จุลสารและเอกสารแผ่นพับ เอกสารทางการเงินการบัญชี

3.

พิมพ์ดีดประยุกต์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษาทักษะการพิมพ์จับเวลาพัฒนาความเร็ว การใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์รายงาน พิมพ์จุลสาร เอกสารแผ่นพับ โดยการบันทึกข้อมูลเข้าหน่วยความจำ การทำเล่มรายงาน การทำภาพประดิษฐ์

4.

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อนำไปสร้างงานเอกสารทางธุรกิจ เช่น จดหมาย แผ่นปลิว นามบัตร การ์ดเชิญ เป็นต้น โดยสามารถนำรูปภาพ หรืองานกราฟฟิคเข้ามาแนบในไฟล์เอกสารได้ และจัดรูปแบบให้สวยงาม